międzynarodowy konkurs
dla młodych projektantów
na Łódź Design Festival!

Regulamin konkursu dla młodych projektantów make me! 2017

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie make me! (dalej w regulaminie: Konkurs) organizowanego w ramach 11. Międzynarodowego Festiwalu Designu – Łódź Design 2017.
2. Organizatorem konkursu jest Łódź Art Center fundacja zarejestrowana w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, pod numerem KRS 0000246599, z Siedzibą przy ul. Ks. Bp. Wincentego Tymienieckiego 3, 90-365 Łódź.
3. Udział w Konkursie jest odpłatny (opłata rejestracyjna wynosi 150 PLN).
4. Celem Konkursu jest wyłonienie i promocja projektantów młodego pokolenia, których prace charakteryzują się przede wszystkim:
• wysokim poziomem artystycznym i merytorycznym;
• potencjałem wdrożeniowym;
• odpowiadaniem na istotne wyzwania współczesności;
• poruszaniem ważkich obszarów problematycznych;
• niekonwencjonalnym potraktowaniem tematu;
• oryginalnością i innowacyjnością w proponowanym rozwiązaniu;
• zgodnością pomiędzy założonym celem (opisanym w formularzu), drogą do jego realizacji i efektem końcowym;
• formą, która odpowiada założeniom projektu, spełniając przy tym aspekty estetyczne.
5. Wybrane prace zostaną zaprezentowane podczas wystawy pokonkursowej w ramach 11. Międzynarodowego Festiwalu Designu – Łódź Design 2017 (dalej w Regulaminie: Łódź Design Festival 2017) w dniach 3-8 października 2017.

II. UCZESTNICY KONKURSU

1. Do Konkursu mogą przystąpić osoby fizyczne (w tym nieformalne grupy projektowe), w szczególności studenci i absolwenci kierunków projektowych i artystycznych.
2. Uczestnicy Konkursu (w tym wszyscy członkowie nieformalnych grup projektowych) muszą mieścić się w przedziale wiekowym od 20 do 35 roku życia, co znaczy, że Organizator dopuszcza do udziału w Konkursie osoby urodzone pomiędzy 1 stycznia 1982 a 31 grudnia 1997 włącznie.

III. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest:
a. wypełnienie dla każdego zgłaszanego projektu formularza on-line udostępnionego na stronie www.makeme.lodzdesign.com w zakładce „formularz zgłoszeniowy” poprzez podanie następujących informacji:
• danych osobowych i kontaktowych;
• opisu zgłaszanego projektu – charakterystyka projektu, kontekst jego powstania, innowacyjność, intencja oraz materiał wykonania;
• materiałów graficznych (3-4 pliki, max. 4 MB każdy).
b. wyrażenie zgody na przedstawienie projektu na stronach internetowych: www.lodzdesign.com i www.makeme.lodzdesign.com oraz na wystawie pokonkursowej;
c. wyrażenie zgody na nieodpłatne udzielenie licencji, o której mowa w punkcie IX Regulaminu;
d. wniesienie opłaty rejestracyjnej w wysokości 150 PLN przelewem bankowym lub za pomocą systemu Pay Pal:
• konto bankowe Organizatora:
_nr konta w formacie IBAN: PL 43 1050 1461 1000 0023 0398 5929
_BIC/Swift: INGBPLPW
_dane posiadacza konta: ŁÓDŹ ART CENTER, ul. TYMIENIECKIEGO 3, 90-365 ŁÓDŹ
_ING Bank Śląski, Łódź, Polska
_w tytule przelewu należy napisać: make me 2017, imię i nazwisko Uczestnika;
_wszystkie koszty związane z wykonaniem przelewu bankowego (w tym w przypadkach przelewów dokonywanych spoza granic Polski) ponosi Uczestnik Konkursu.
• system Pay Pal:
_przycisk znajduje się w formularzu Konkursu make me!;
_w tytule przelewu należy podać: make me 2017, imię i nazwisko Uczestnika;
_wszystkie koszty związane z wykonaniem przelewu bankowego (w tym w przypadkach przelewów dokonywanych spoza granicy Polski) ponosi Uczestnik Konkursu.
e. Potwierdzenie wniesienia opłaty rejestracyjnej powinno być przesłane Organizatorowi wraz ze zgłoszeniem (przez formularz rejestracyjny). W uzasadnionych indywidualnych przypadkach (np. trudności z wykonaniem przelewu) czas na wniesienie opłaty rejestracyjnej (obowiązuje data wpływu na konto Organizatora) zostanie wydłużony o 7 dni od upływu terminu zgłoszeń (po uprzednim zawiadomieniu Organizatora). W przypadku niewniesienia opłaty rejestracyjnej zgłoszenie Uczestnika zostanie odrzucone.
f. Wniesiona Opłata rejestracyjna nie będzie zwracana Uczestnikom i zostanie przeznaczona na realizację celów statutowych Organizatora.

IV. WARUNKI SPEŁNIANE PRZEZ PROJEKT

1. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 02.07.2017 o godz. 23:59 czasu środkowoeuropejskiego letniego (UTC+02.00).
2. Zgłoszenia dokonane po terminie, a także zgłoszenia niespełniające warunków określonych w regulaminie, zostaną odrzucone przez Organizatora.
3. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone projekty 3D i publikacje. Zgłaszane projekty muszą zostać dostarczone do miejsca wskazanego przez Organizatora, najpóźniej do dnia 01.09.2017 w postaci prototypu lub gotowego produktu. Prototyp powinien zostać przygotowany w skali 1:1, a w uzasadnionych przypadkach (znaczące rozmiary projektu) w skali umożliwiającej prezentację wszystkich funkcji projektu.

V. JURY KONKURSU

1. Oceny zgłoszeń dokona Jury powołane przez Organizatora.
2. W skład Jury Konkursu wchodzą:
- Agnieszka Jacobson-Cielecka, propagatorka polskiego designu, kuratorka wystaw, dyrektor programowa School of Form;
- Czesława Frejlich, wykładowca krakowskiej i warszawskiej ASP, od 2001 roku redaktor naczelna ogólnopolskiego kwartalnika 2+3D;
- Jacek Ryń, projektant, założyciel grupy projektowej razy2, wykładowca gdańskiej ASP;
- Agata Kulik-Pomorska – współzałożycielka studia projektowego MALAFOR;
- Paweł Pomorski – współzałożyciel studia projektowego MALAFOR;
- Michał Piernikowski, dyrektor Łódź Design Festival.
3. Decyzje Jury są ostateczne.
4. Jury nie ma obowiązku uzasadniać swoich decyzji oraz przedstawiać informacji z przebiegu obrad.
5. Jury dokona oceny projektów na podstawie nadesłanych zgłoszeń i załączonych materiałów poglądowych (materiały graficzne, opisowe).
6. Zarówno Jury, jak i Organizator, mogą zażądać udostępnienia, w celu oględzin, modelu zgłoszonego projektu przed wyłonieniem Laureatów Nagród oraz Finalistów Konkursu. Oględziny odbędą się w miejscu i czasie ustalonym z Uczestnikiem Konkursu. O konieczności przeprowadzenia oględzin Organizator powiadomi Uczestnika co najmniej 7 dni przed planowanym terminem oględzin.

VI. LAUREACI NAGRÓD

1. Jury spośród nadesłanych zgłoszeń wyłoni:
a. Laureata nagrody głównej PARADYŻ AWARD,
b. Laureata nagrody specjalnej,
c. Finalistów Konkursu (ok. 20 projektów).
2. Laureat nagrody głównej PARADYŻ AWARD otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 20.000 PLN brutto, dyplom, a jego projekt zostanie zaprezentowany podczas wystawy pokonkursowej make me! w ramach Łódź Design Festival 2017.
a. Wypłata nagrody pieniężnej następuje na wskazany przez laureata rachunek bankowy. Nagroda wypłacana osobie fizycznej zostaje pomniejszona o podatek dochodowy naliczony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
b. W ramach organizacji wystawy pokonkursowej Organizator zapewni między innymi:
• Montaż i demontaż wystawy oraz inne warunki niezbędne do przeprowadzenia ekspozycji obiektu.
• Nocleg w pokoju jednoosobowym w hotelu festiwalowym (z 3 na 4 października 2017).
• Postanowienia dotyczące organizacji wystawy pokonkursowej przez Organizatora zostaną ustalone w umowie podpisanej pomiędzy Organizatorem a Laureatem Nagrody Głównej po rozstrzygnięciu Konkursu.
• Organizator nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia związanego z organizacją wystawy pokonkursowej.
3. Laureat nagrody specjalnej otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 10.000 PLN brutto, dyplom, a jego projekt zostanie zaprezentowany podczas wystawy pokonkursowej make me! w ramach Łódź Design Festival 2017.
a. Wypłata nagrody pieniężnej następuje na wskazany przez laureata rachunek bankowy. Nagroda wypłacana osobie fizycznej zostaje pomniejszona o podatek dochodowy naliczony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
b. W ramach organizacji wystawy pokonkursowej Organizator zapewni między innymi:
• Montaż i demontaż wystawy oraz inne warunki niezbędne do przeprowadzenia ekspozycji obiektu.
• Nocleg w pokoju jednoosobowym w hotelu festiwalowym (z 3 na 4 października 2017).
• Postanowienia dotyczące organizacji wystawy pokonkursowej przez Organizatora zostaną ustalone w umowie podpisanej pomiędzy Organizatorem a Laureatem nagrody specjalnej po rozstrzygnięciu Konkursu.
• Organizator nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia związanego z organizacją wystawy pokonkursowej.
4. Finaliści Konkursu otrzymają dyplom, a ich projekty zostaną zaprezentowane podczas wystawy pokonkursowej make me! w ramach Łódź Design Festival 2017.
a. W ramach organizacji wystawy Finalistom Konkursu Organizator zapewni między innymi:
• Montaż i demontaż wystawy oraz inne warunki niezbędne do przeprowadzenia ekspozycji obiektu.
• Nocleg w pokoju jednoosobowym w hotelu festiwalowym (z 3 na 4 października 2017).
• Szczegółowe postanowienia dotyczące organizacji wystawy zostaną ustalone w umowach podpisanych pomiędzy Organizatorem a Finalistami Konkursu.
• Organizator nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia związanego z organizacją wystawy pokonkursowej.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość wręczenia nagród specjalnych ufundowanych przez patronów lub sponsorów Konkursu.
6. Wyłonione projekty będą promowane w:
• publikacjach w prasie i mediach ogólnopolskich i lokalnych,
• publikacjach i na stronach internetowych Łódź Design Festival 2017,
• publikacjach i na stronach internetowych patronów i partnerów Konkursu.
7. Laureaci nagród oraz Finaliści Konkursu zobowiązują się udostępnić Organizatorowi nagrodzone prace (oryginały lub ich modele) do ekspozycji podczas wystawy pokonkursowej prezentowanej w ramach Łódź Design Festival 2017.
8. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w wystawie po zakwalifikowaniu Uczestnika jest przygotowanie i dostarczenie przez Uczestnika Konkursu na własny koszt i ryzyko do siedziby Organizatora modelu projektu (prototypu, produktu) w terminie do dnia 01.09.2017.
9. Ostateczne zweryfikowanie projektów zakwalifikowanych do wystawy i wyłonienie Zwycięzcy nastąpi po nadesłaniu przez Uczestników modeli na wystawę. Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia projektu i pozbawienia go wyróżnienia po przesłaniu modelu. O odrzuceniu projektu Organizator poinformuje Uczestnika, uzasadniając swoją decyzję na piśmie. W szczególności Organizator odrzuci projekty, których modele nie zostały dostarczone do siedziby Organizatora lub nie spełniają wymogów określonych w niniejszym regulaminie.

VII. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

1. Lista zakwalifikowanych do wystawy projektów zostanie opublikowana w dniu 07.08.2017 o godzinie 16:00 na stronie internetowej www.lodzdesign.com oraz www.makeme.lodzdesign.com.
2. Z autorami prac wybranych przez Jury, drogą e-mailową zostanie uzgodniony termin i sposób przygotowania ich do prezentacji podczas wystawy.
3. Laureaci nagród ogłoszeni zostaną podczas ceremonii otwarcia 11. edycji Łódź Design Festival w dniu 3 października 2017. Wyniki zostaną również opublikowane na stronie internetowej www.lodzdesign.com oraz www.makeme.lodzdesign.com.
4. Prace Jury są niejawne.

VIII. PRAWA AUTORSKIE DO PROJEKTU

1. Przystępując do Konkursu (poprzez zgłoszenie) Uczestnik oświadcza, że:
a. jest wyłącznym autorem projektu i przysługują mu do niego wszystkie autorskie prawa majątkowe i osobiste;
b. projekt nie stanowi utworu zależnego, nie stanowi plagiatu, ani w inny sposób nie narusza praw osób trzecich lub obowiązujących przepisów prawa;
c. autorskie prawa majątkowe do projektu nie są w żaden sposób obciążone prawami osób trzecich, a w szczególności dla eksploatacji projektu w jakimkolwiek zakresie nie jest wymagana odrębna zgoda osoby trzeciej.
2. W przypadku zgłoszenia projektu autorstwa nieformalnej grupy projektowej Uczestnik oświadcza że:
a. posiada odpowiednie zgody wszystkich współtwórców projektu niezbędne do prawidłowego zgłoszenia projektu zgodnie z warunkami niniejszego Konkursu;
b. nieformalna grupa projektowa (reprezentowana przez Uczestnika) jest wyłącznym autorem projektu i przysługują jej (w żaden sposób nieograniczone) autorskie prawa majątkowe i osobiste do projektu;
c. projekt nie stanowi utworu zależnego, nie stanowi plagiatu, ani w inny sposób nie narusza praw osób trzecich lub obowiązujących przepisów prawa;
d. autorskie prawa majątkowe do projektu nie są w żaden sposób obciążone prawami osób trzecich, a w szczególności dla eksploatacji projektu w jakimkolwiek zakresie nie jest wymagana odrębna zgoda osoby trzeciej.
3. Uczestnik jest odpowiedzialny, niezależnie od winy, za wady prawne zgłaszanego do Konkursu projektu oraz zobowiązuje się zwolnić Organizatora ze wszelkich roszczeń powstałych w związku z ewentualną nieprawdziwością oświadczeń, o których mowa powyżej.
4. Projekty naruszające prawa osób trzecich zostaną wykluczone z udziału w Konkursie.

IX. DZIAŁANIA PROMOCYJNE

1. Uczestnik udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej do korzystania z przekazanej dokumentacji (opisu, ilustracji, fotografii i innych) projektu poprzez jego prezentację w trakcie organizowanych wystaw, pokazów, prezentacji i przeglądów w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora w czasie trwania Łódź Design Festival 2017, a także po jego zakończeniu na czas nieokreślony przy realizacji wszelkich działań związanych z prezentacją festiwalu Łódź Design w czasie jego trwania, a także po jego zakończeniu w celu promocji festiwalu Łódź Design oraz Organizatora i Sponsorów festiwalu Łódź Design.
2. Licencja udzielona zostaje nieodpłatnie.
3. Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora z dokumentacji fotograficznej, filmowej, video lub utrwalonej w technice cyfrowej, przedstawiającej projekt zgłoszony do Konkursu, wykonanej przez Organizatora lub na zlecenie Organizatora w czasie wystaw Łódź Design Festival 2017. Wyrażona zgoda nie jest ograniczona czasowo, ani terytorialnie. W szczególności, chociaż niewyłącznie, Organizator ma nieograniczone prawo rozpowszechniania i publikowania materiałów bądź ich części w mediach, Internecie, książkach, opracowaniach, antologiach, pracach zbiorowych, audycjach telewizyjnych, filmach, sieciach przekazu elektronicznego, technologiach mobilnych we wszelkiej formie.
4. Uczestnik udziela również zgody na dalsze przekazywanie licencji dla wszelkich mediów publikujących artykuły dotyczące projektu, w zakresie związanym z promocją projektu, Organizatora lub partnerów Organizatora.
5. Licencje opisane powyżej udzielone zostają bez ograniczeń terytorialnych na czas nieokreślony.
6. Licencje udzielone zostają na następujących polach eksploatacji:
a. wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą;
b. wprowadzanie do pamięci komputera i rozpowszechnianie w sieciach komputerowych, w szczególności w sieci Internet, w jakiejkolwiek formie technicznej;
c. wykorzystywanie w całości lub w fragmentach do celów promocyjnych i reklamowych w formie ulotek, kartek pocztowych, katalogów, programów, zaproszeń, plakatów, billboardów, citylightów, CD, DVD, video;
d. wykorzystywania w dowolnej formie w środkach masowego przekazu.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zobowiązuje się dbać o powierzone mu produkty. Organizator ponosi odpowiedzialność za zniszczenie lub uszkodzenie przekazanych do celów ekspozycyjnych oryginałów (lub modeli projektów) zgłoszonych projektów do wysokości ich wartości odtworzeniowej, o ile do zniszczenia lub uszkodzenia doszło z jego winy.
2. Organizator na własny koszt zobowiązuje się do ubezpieczenia przekazanych do celów ekspozycyjnych oryginałów (modeli) zgłoszonych projektów do wysokości ich wartości odtworzeniowej na czas trwania wystawy pokonkursowej (3-8.10.2017).
3. Organizator zastrzega sobie prawo do legitymowania osób odbierających wszelkie nagrody ufundowane przez Organizatora i sprawdzenia zgodności faktycznych danych z podanymi w zgłoszeniu.
4. Zgodność z podanymi w zgłoszeniu danymi osobowymi stanowi warunek otrzymania nagrody.
5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz ich wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, krewni i powinowaci do drugiego stopnia.
6. Wyłączną podstawę regulującą Konkurs stanowi niniejszy Regulamin, który jednocześnie jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
7. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z winy osób trzecich.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, funkcjonowania Konkursu oraz zakończenia jego działalności w każdym czasie, bez podawania przyczyny, o czym poinformuje na stronach www.lodzdesign.com oraz www.makeme.lodzdesign.com.
9. Zapytania dotyczące Konkursu należy kierować na adres e-mail: makeme@lodzdesign.com.
10. Uczestnik (poprzez zgłoszenie do Konkursu) oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach (formularzach) dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu – zgodnie z Ustawą z dn. 29.06.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883 z 1997 r.). Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu, zmiany i usunięcia tych danych.
11. Nadesłanie zgłoszenia projektu równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu Konkursu.